Studentstipend

Krav og vilkår

Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Alle fagfelt. Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000,- til NOK 200.000,-  Det forutsettes at studiet ikke allerede er påbegynt ved et universitet i USA, og at studiestedet i USA er akkreditert.

Minimum oppholdstid i USA er ett akademisk år. Unntak: PhD-studenter kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder (dette innføres som en prøveordning for det akademiske året 2019/20, og vil bli tatt opp til ny vurdering av Styret før 2020/21 utlysningen).

Det er ikke krav om at man er tatt opp ved et amerikansk lærested før man søker om stipend fra Fulbright. Søker er selv ansvarlig for søknadsprosessen og opptak til akkreditert lærested i USA.

For det akademiske året 2019/20 er søknadsfristen: 1. oktober 2018. Tidligst mulig startdato er 1. august 2019. Senest mulig startdato er januar/februar 2020.

Søkere må ha:

 • Norsk statsborgerskap (søkere med både norsk og amerikansk statsborgerskap kan dessverre ikke søke. Dobbelt statsborgerskap norsk/annet land er ikke diskvalifiserende)
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende senest våren 2019

Andre krav:

 • Søkere som har påbegynt en grad eller studium ved et amerikansk lærested i USA, er diskvalifisert fra å søke.
 • Søkere som ikke tidligere har bodd eller oppholdt seg i USA over en lengre periode kan, under ellers like omstendigheter, bli foretrukket.
 • Søkere innen medisinfag på master- eller doktogradsnivå er kvalifisert til å søke, men kan ikke ha pasientkontakt.
 • Søkere må være tilgjengelig for intervju i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø i november 2018. Intervjuet kan alternativt gjennomføres pr. Skype eller telefon men søkere oppfordres til å møte til personlig intervju dersom mulig.
 • Alle Fulbrightstipendater må reise på et J-1 visum med en “two year rule” klausul. Dette innebærer at man må tilbringe to år i hjemlandet etter endt studie- eller forskningsopphold, før man kan søke om oppholdtillatelse på mer permanent grunnlag i USA. For mer informasjon, se her.

SLIK SØKER DU:

Steg 1: Last ned Søknadsinformasjon for studenter 2019_20_

Fulbrights nettsøknad styres via nettportalen Embark, som er felles for alle som søker om Fulbrightstipend verden over. Hvert land har egne instrukser. Gjør deg kjent med krav og instrukser som gjelder for norske søkere (print ut eller ha tilgjengelig mens du fyller ut søknadsskjemaet online. Det er ikke alle spørsmål som skal besvares av norske søkere).

Steg 2: Fyll ut søknadsskjema. Man begynner med å opprette en brukerprofil.

Steg 3: Skaff til veie tre referansebrev

Søker registrerer tre referansepersoner og deres epostadresser i søknadsskjemaet online. Disse får da automatisk tilsendt instrukser om hvordan de fyller ut og laster opp sine referansebrev. Anbefalingsbrev skal være fortrolig og skal derfor ikke sendes via søker. Referansepersonene kan laste opp sine brev uavhengig av om søker har levert sin søknad eller ikke. Refereansebrev må være lastet opp innen søknadsfristen.

Steg 4: Last opp følgende dokumenter i søknaden online:

 • Budsjett; se eget skjema til utfylling før opplasting, her.
 • CV
 • Karakterutskrifter
 • Eventuelt invitasjonsbrev fra amerikansk vertsinstitusjon (kun for PhD studenter)

Steg 5: Send inn din søknad

Søknaden er komplett når søker har fylt ut nettsøknaden, lastet opp vedlegg nevnt i punkt 4, samt registrert tre anbefalere. Merk at det er søkers ansvar at alle referansebrev er innsendt innen søknadsfristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søker mottar en kvittering fra Embark når søknaden er levert online. Søker mottar også en melding fra Fulbrightkontoret i Oslo etter søknadsfristens utløp, så fort søknaden er registrert i vårt interne system.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med søknaden kan stilles per epost eller på telefon: 22 01 40 11.

Tidslinje:

1.oktober: søknadsfrist

November: intervju av aktuelle søkere i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Medio desember: valg av stipendiater. Utsending av tildelings- eller avslagsbrev.