Forskerstipend

Merk: grunnet tekniske problemer hos den amerikanske leverandøren av søknadssystemet har vi utvidet søknadsfristen for forskere til utgangen av onsdag 4.oktober, 2017.

Krav og vilkår

Fulbright støtter både forskere tilknyttet universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge og søkere som ikke har formell tilknytning til en norsk institusjon. Alle fagfelt. Stipendbeløpene varierer fra NOK 100.000,- til NOK 200.000,-. Det forutsettes at forsknings- eller forelesningsoppholdet ikke allerede er påbegynt i USA.

Søknadsfrist: 1.oktober, 2017.
Tidligst mulig utreisedato er 1.august, 2018. Senest mulig utreisedato er 1.mai, 2019. Oppholdets varighet: mellom 3 og 12 måneder.

Søkere må ha:

 • Planer om et forsknings- og/eller forelesningsopphold i USA
 • Norsk statsborgerskap
 • Avlagt PhD eller kunne vise til tilsvarende akademisk erfaring på søknadstidspunktet
 • Gode engelskkunnskaper

Andre krav:

 • Søkere som ikke tidligere har bodd eller oppholdt seg i USA over en lengre periode kan, under ellers like omstendigheter, bli foretrukket.
 • Søkere innen medisinfag er kvalifisert til å søke men kan ikke ha pasientkontakt
 • Søkere må være tilgjengelige for intervju i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø i november 2017. Intervjuet kan alternativt gjennomføres pr. Skype eller telefon men søkere oppfordres til å møte til personlig intervju dersom mulig.
 • Alle Fulbrightstipendater må reise på et J-1 visum med en “two year rule” klausul. Dette innebærer at man må tilbringe to år i hjemlandet etter endt studie- eller forskningsopphold, før man kan søke om oppholdtillatelse på mer permanent grunnlag i USA. For mer informasjon, se her.

Valg av vertsinstitusjon

Du er selv ansvarlig for å etablere kontakt med en forskningsinstitusjon i USA. Invitasjonsbrev fra vertsinstitusjon bør legges ved søknaden. Forskningsoppholdet bør ha et konkret formål utover ren tilstedeværelse ved et amerikansk universitet, og valg av vertsinstitusjon bør gjenspeile det formålet.

Stipend og utvalg

Stipendet er personlig og stipendbeløpet er ikke behovsbasert. Stipendet kan brukes slik søkeren selv mener er mest hensiktsmessig, og medfører ikke regnskapsplikt overfor Fulbright. Søkere kan ikke utsette oppstart til påfølgende akademiske år. Det er Fulbrightstyret som til enhver tid fastsetter og fordeler stipendbeløpene.

Slik søker du

Steg 1: Last ned Instruksjoner og søknadskrav

Steg 2: Fyll ut søknadskjema på nett . 

Steg 3: Skaff til veie tre referansebrev

Referansebrev skal være fortrolige og ikke sendes via søker. Når søker har registrert sine referansepersoner med epostadresser i søknadssystemet, vil systemet sende et skjema for utfylling direkte til referansepersonene. Referansepersonene skal fylle ut og sende inn anbefalingsbrev i henhold til instruksene de mottar fra systemet. Merk at søker selv er ansvarlige for at referansebrev er innsendt til søknadsfristen 1.oktober.

Steg 4: Last opp følgende dokumenter i søknadsskjemaet:

 • Forside/Cover Sheet  
 • Prosjektbeskrivelse
 • CV
 • Invitasjonsbrev
 • Støttebrev fra eventuell hjemmeinstitusjon
 • Pass (informasjonssiden)
 • Bibliografi

Når du fyller ut informasjon om ditt prosjekt, vær oppmerksom på at det foreligger særegne krav og kriterier for prosjektbeskrivelse for Fulbrightstipendet.

Steg 5: Send inn din søknad

Søknaden er komplett når søkere har lastet opp alle vedlegg nevnt i punkt 4 samt registrert tre anbefalere. Merk at det er søkers ansvar at alle referansebrev er innsendt innen søknadsfristen. Søker mottar en kvittering fra Embark når søknaden er levert online. Søker mottar også en melding fra Fulbrightkontoret i Oslo etter søknadsfristens utløp, så fort søknaden er registrert i vårt interne system. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med søknaden kan stilles per epost eller på telefon: 22 01 40 11.

Tidslinje

1.oktober: søknadsfrist

November: aktuelle søkere blir kalt inn til intervju i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Medio desember: valg av stipendiater. Utsending av tildelings- eller avslagsbrev.