Forskerstipend

Krav og vilkår

Fulbright støtter både forskere tilknyttet universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge og søkere som ikke har formell tilknytning til en norsk institusjon. Alle fagfelt. Stipendbeløp: fra NOK 100.000,-. Det forutsettes at forsknings- eller forelesningsoppholdet ved søknadstidspunkt ikke allerede er påbegynt i USA.

Søknadsfrist: 1.oktober, 2023.
Tidligst mulig startdato er 1.august, 2024. Senest mulig startdato er 1.mai, 2025. Oppholdets varighet: mellom 3 og 12 måneder.

Søknadskrav:

 • Planer om et forsknings- og/eller forelesningsopphold i USA
 • Norsk statsborgerskap (søkere med både norsk og amerikansk statsborgerskap kan dessverre ikke søke. Dobbelt statsborgerskap norsk/annet land er ikke diskvalifiserende)
 • Avlagt PhD eller kunne vise til tilsvarende akademisk erfaring på søknadstidspunktet
 • Gode engelskkunnskaper
 • Søkere som ikke tidligere har bodd eller oppholdt seg i USA over en lengre periode kan, under ellers like omstendigheter, bli foretrukket.
 • Søkere som tidligere har mottatt et stipend fra Fulbright vil, under ellers like omstendigheter, stille mindre sterkt enn kandidater som ikke har hatt stipend fra Fulbright.
 • Søkere innen medisinfag (inkl. veterinærforskning) er kvalifisert til å søke men kan ikke ha pasientkontakt. Alle søkere som blir nominert til et Fulbrightstipend vil måtte legge ved en bekreftelse fra vertsinstitusjonen i USA på at forskningsarbeidet ikke innebærer klinisk arbeid.
 • Søkere må være tilgjengelige for intervju (intervjuer gjennomføres på Zoom)
 • Alle Fulbrightstipendater må reise på et J-1 visum med en “two year rule” klausul. Dette innebærer at man må tilbringe to år i hjemlandet etter endt studie- eller forskningsopphold, før man kan søke om oppholdtillatelse på mer permanent grunnlag i USA. For mer informasjon, se her.
 • For søkere som nomineres til stipend fra Fulbright skal J-visumet utstedes via Fulbrightkontoret i Oslo i samarbeid med IIE (Institute of International Education) i USA. Visumprosessen skal ikke settes i gang via vertsinstitusjonen i USA.
 • En eventuell nominasjon skjer på grunnlag av innsendt søknad. Endringer mtp lengden av oppholdet ved vertsinstitusjonen i USA, må tas opp med Fulbrightkontoret umiddelbart.
 • Norske søkere skal legge ved et støttebrev til forskningsoppholdet i USA fra hjemmeinstitusjon/arbeidsgiver.

Valg av vertsinstitusjon

Du er selv ansvarlig for å etablere kontakt med en forskningsinstitusjon i USA. Invitasjonsbrev fra vertsinstitusjon må legges ved søknaden. Forskningsoppholdet bør ha et konkret formål utover ren tilstedeværelse ved et amerikansk universitet, og valg av vertsinstitusjon bør gjenspeile det formålet. Invitasjonsbrevet bør i tillegg til ren praktisk informasjon si noe om deg og ditt forskningsprosjekt, og vertsinstitusjonens interesse for prosjektet. Vær oppmerksom på at invitasjonsbrevets utforming og innhold er en viktig del av søknadsvurderingen. For mer informasjon om hva et invitasjonsbrev bør inneholde, se her

Stipend og utvalg

Stipendet er personlig og stipendbeløpet er ikke behovsbasert. Stipendet kan brukes slik søkeren selv mener er mest hensiktsmessig, og medfører ikke regnskapsplikt overfor Fulbright. Søkere kan ikke utsette oppstart til påfølgende akademiske år. Det er Fulbrightstyret som til enhver tid fastsetter og fordeler stipendbeløpene.

Slik søker du

Steg 1: Last ned Søknadsinstrukser

Fulbrights nettsøknad styres via nettportalen Slate, som er felles for alle som søker om Fulbrightstipend verden over. Print ut eller ha instruksene tilgjengelig mens du fyller ut søknadsskjemaet online. Egne instrukser for norske søkere fremkommer underveis i dokumentet.

Steg 2: Fyll ut søknadsskjema på nett: https://apply.iie.org/fvsp2024

Det anbefales å bruke Google Chrome som støtter Windows, Mac og Linux.

Steg 3: Skaff til veie tre anbefalingsbrev

Anbefalingsbrev skal være fortrolige og ikke sendes via søker. Når søker har registrert sine anbefalere med epostadresser i søknadssystemet, vil systemet sende et skjema for utfylling direkte til vedkommende. Minimum to av anbefalingsbrevene bør være fra noen innen akademia som kjenner både deg som forsker og forskningsprosjektet ditt godt. Det tredje anbefalingsbrevet kan, om man ønsker, være fra noen utenfor akademia der vedkommende kan uttale seg om nytteverdien av forskningsprosjektet ditt. Merk at søker selv er ansvarlige for at anbefalingsbrev er innsendt til søknadsfristen 1.oktober.

Steg 4: Følgende skal lastes opp i nettsøknaden (se detaljer i søknadsinstruksene):

 • Cover sheet (budsjett). Ferdig utfylt skjema lastes opp under ‘additional information’ i nettsøknaden.
 • Prosjektbeskrivelse
 • CV
 • Invitasjonsbrev
 • Støttebrev fra eventuell hjemmeinstitusjon
 • Pass (informasjonssiden)
 • Bibliografi (for de som skal ha forskningsopphold. Se mer informasjon på side 18 i søknadsinstruksene)

Steg 5: Send inn din søknad

Søknaden er komplett når søkere har lastet opp alle vedlegg nevnt i steg 4 samt registrert tre anbefalere. Merk at det er søkers ansvar at alle referansebrev er innsendt innen søknadsfristen. Søker mottar en kvittering når søknaden er levert online. Søker mottar også en melding fra Fulbrightkontoret i Oslo etter søknadsfristens utløp, så fort søknaden er registrert i vårt interne system. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med søknaden kan stilles per epost eller på telefon: 90232494.

Merk: Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.

Tidslinje

1.oktober: søknadsfrist

November: aktuelle søkere blir kalt inn til intervju (intervjuer foregår på Zoom)

Desember 2023: valg av stipendiater. Utsending av tildelings- eller avslagsbrev.