Arktis-stipend

Fulbright tilbyr et  “Distinguished Arctic Scholar” (tidligere “Arctic Chair”) stipend for forskning  på nordområdene eller Arktis/polar -relaterte problemstillinger.

Stipendet ble opprettet i 2010 som et midlertidig prosjekt med såkornstøtte fra UD over tilskuddsordningen Barents2020. Formålet med stipendet var å øke forskermobilitet mellom Norge og USA,  å profilere UNIS som internasjonal platform for polarforskning, og å fremme kunnskapsutveksling om Arktis. Etter pilotperioden fikk stipendet fra 2014/15  permanent status. Stipendet var opprinnelig forbeholdt naturvitenskapene, men er fra 2016 utvidet til å omfatte alle fagfelt som kan ha relevans for kunnskap om nordområdene (også humaniora og samfunnsfag) .

Stipendbeløpet er pålydende NOK 200.000,- I tillegg kommer reisestipend på NOK 25.000,-.

Søknadsfrist: 1. oktober, 2021. Tidligst mulig startdato er 1.august, 2022. Senest mulig startdato er 1.mai, 2023. Oppholdets varighet: mellom 3 og 12 måneder. Det forutsettes at forsknings- eller forelesningsoppholdet ikke allerede er påbegynt i USA.

Krav og vilkår

 • Norsk statsborgerskap (søkere med både norsk og amerikansk statsborgerskap kan dessverre ikke søke. Dobbelt statsborgerskap norsk/annet land er ikke diskvalifiserende)
 •  avlagt PhD
 •  bred erfaring innenfor fagfeltet
 • forskningsoppholdet skal være på minst 3 måneder ved et akkreditert universitet eller forskningsinstitusjon i USA
 • utover forskningsoppdraget skal stipendiaten være villig til å holde foredrag, delta i undervisning, og veilede master- og PhD- studenter

Andre krav:

 • Søkere som ikke tidligere har bodd eller oppholdt seg i USA over en lengre periode kan, under ellers like omstendigheter, bli foretrukket.
 • Søkere som tidligere har mottatt et stipend fra Fulbright vil, under ellers like omstendigheter, stille mindre sterkt enn kandidater som ikke har hatt stipend fra Fulbright.
 • Søkere må være tilgjengelige for intervju i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø i november 2021. Intervjuet kan alternativt gjennomføres pr. Zoom men søkere oppfordres til å møte til personlig intervju dersom mulig.
 • Alle Fulbrightstipendater må reise på et J-1 visum med en “two year rule” klausul. Dette innebærer at man må tilbringe to år i hjemlandet etter endt studie- eller forskningsopphold, før man kan søke om oppholdtillatelse på mer permanent grunnlag i USA. For mer informasjon, se her.
 • For søkere som nomineres til stipend fra Fulbright skal J-visumet utstedes via Fulbrightkontoret i Oslo i samarbeid med IIE (Institute of International Education) i USA. (Visumprosessen skal altså ikke settes i gang via vertsinstitusjonen i USA som er det vanlige ndg J-visum).
 • Søkere innen medisinfag (inkl. veterinærforskning) er kvalifisert til å søke men kan ikke ha pasientkontakt. Alle søkere som blir nominert til et Fulbrightstipend vil måtte legge ved en bekreftelse fra vertsinstitusjonen i USA på at forskningsarbeidet ikke innebærer klinisk arbeid.
 • En eventuell nominasjon skjer på grunnlag av innsendt søknad. Endringer mtp lengden av oppholdet ved vertsinstitusjonen i USA, må tas opp med Fulbrightkontoret umiddelbart.
 • Norske søkere skal legge ved et støttebrev for forskningsoppholdet i USA fra hjemmeinstitusjon/arbeidsgiver.

Slik søker du

Steg 1: Last ned Søknadsinstrukser:

Steg 2: Fyll ut søknadsskjema på nett: https://apply.iie.org/fvsp2022

Det anbefales å bruke Google Chrome som støtter Windows, Mac og Linux.

Steg 3: Skaff til veie tre referansebrev

Referansebrev skal være fortrolig og skal ikke sendes via søker. Når søker har registrert sine referansepersoner med epostadresser i søknadssystemet, vil systemet sende et skjema for utfylling direkte til referansepersonene. Referansepersoner skal fylle ut og sende inn anbefalingsbrev i henhold til instruksene de mottar fra systemet.

Merk at søkere er selv ansvarlige for at anbefalerne sender inn alle referansebrev til søknadsfristen 1.oktober.

Steg 4: Last opp følgende dokumenter i søknadsskjema:

 • Budsjett/Cover Sheet (se lenke nedenfor). Ferdig utfylt skjema lastes opp under ‘Additional information’ i nettsøknaden
 • Prosjektbeskrivelse
 • CV
 • invitasjonsbrev
 • støttebrev fra eventuell hjemmeinstitusjon
 • pass (informasjonssiden)
 • bibliografi (for de som skal ha forskningsopphold)

Steg 5: Send inn søknad

Søknaden er komplett når søkere har lastet opp alle vedlegg nevnt i “Steg 4” samt registrert tre anbefalere. Merk at det er søkers ansvar at alle referansebrev er innsendt innen søknadsfristen. Søker mottar en kvittering når søknaden er levert online. Søker mottar også en melding fra Fulbrightkontoret i Oslo etter søknadsfristens utløp, så fort søknaden er registrert i vårt interne system. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med søknaden kan stilles per epost eller på telefon: 90232494.

Merk: Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.

Tidslinje

1.oktober: søknadsfrist

November: aktuelle søkere blir kalt inn til intervju i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Januar: valg av stipendiater. Utsending av tildelings- eller avslagsbrev.

%d bloggers like this: