Skatt

Norges skatteavtale med USA

Alle stipender, herunder Fulbright-stipend, lønn fra eventuell arbeidsgiver, samt eventuelle andre inntekter fra utenforstående er i utgangspunktet skattepliktig inntekt (skatteloven § 5-1).

Forutsatt at stipender og inntekt i utgangspunktet er skattepliktig, kan skatteavtalen mellom Norge og USA åpne for viktige unntak, spesielt for forskere fra Norge på forskningsopphold til USA (varighet under to år).

Skatteavtalen skiller mellom to hovedgrupper eller kategorier av de som reiser til USA; lærere/ forskere på den ene side og studenter/trainees på den annen side. Lenke til Skatteavtalen mellom Norge og USA finner du her.

Lærere forskere – Skatteavtalens artikkel 15. For lærere og forskere som kommer inn under denne bestemmelsen, vil alle stipender og inntekter, også eventuell lønn, kunne være helt fritatt for skatt både i USA og Norge.  Andre inntekter, så som renteinntekter av bankinnskudd eller andre kapitalinntekter er fremdeles skattepliktig til Norge.

For å omfattes av bestemmelsen må man hovedsakelig utføre forskning eller forestå undervisning i USA. Det kreves videre at man har mottatt en offisiell invitasjon fra vedkommende lære- eller forskningsinstitusjon i USA. I utgangspunktet faller derfor studier til f.eks. en mastergrad utenfor. Det kan være egne krav til hva invitasjonsbrevet bør inneholde.

 ”Selvstendige studenter”/trainees – Skatteavtalens artikkel 16 nr 1. Skatteavtalen artikkel 16 nr 1 gjelder for såkalte selvstendige studenter, dvs studenter som i) ikke er ansatt hos noen den tiden de studerer og ii) ikke studerer i USA i henhold til avtale med tidligere eller fremtidig arbeidsgiver. Det innrømmes da full skattefrihet for:

– Gaver og stipender fra utlandet, dvs USA, i forbindelse med oppholdet;

– Stipender fra norske kilder dersom man er i USA for å “studere … som innehaver av et stipend … som er bevilget av regjeringen, … veldedig, vitenskapelig, … eller pedagogisk organisasjon”. Fulbrightstipendet vil være et slikt stipend og er følgelig skattefritt etter denne bestemmelsen.

Eventuelle arbeidsinntekter og kapitalinntekter berøres ikke av denne skatteavtalebestemmelsen. Slike inntekter er i utgangspunktet skattepliktige.

Skattekort

For å oppnå skattefritak, må hver enkelt forsker kreve skattefritak etter skatteavtalen. Avtalen gir deg mulighet til å søke skattekort der kun trygdeavgiften er inkludert. Husk at toppskatt fortsatt blir beregnet og at hele skatteåret vil bli vurdert dersom du er borte bare deler av kalenderåret.

Du søker om en foreløpig forhåndsgodkjenning av fritak for/endring av skattetrekk hos Skatteetaten før avreise. Ta kontakt med Skatteetaten for mer informasjon. Du må legge ved invitasjonsbrevet fra vertsinstitusjonen i USA. Man benytter kontaktskjemaet på nettsiden/Altinn for å søke om endring av skattetrekk (RF-1306: Kontaktskjema – Skatteetaten, privatperson). Velg “Skriv til oss_privatperson”. Du kan for eksempel skrive: “Jeg skal på forskningsopphold til USA i perioden (sett inn fra/til), se vedlagte invitasjon fra vertsinstitusjon i USA. Jeg ber om skattetrekk på 10% for å dekke trygdeavgift til Norge. Jeg viser til skatteavtalen mellom Norge og USA, artikkel 15”. Legg gjerne også ved dokumentasjon fra arbeidsgiver her hjemme som bekrefter utenlandsopphold.

Merk at dette er en forhåndsgodkjenning. Endelig skattefritak ber du om i skattemeldingen for inntektsåret(ene) du har vært i USA på forskningsopphold.

Husk også å ta kontakt med arbeidsgiver og spør om de behøver noe fra deg for å bekrefte at du skal oppholde deg i USA. De må sende inn korrekt lønns- og trekkoppgave som reflekterer utenlandsopphold, til Skatteetaten.

Husk å søke om vanlig skattekort igjen når du er tilbake i Norge (hvis ikke blir du trukket for lite i skatt etter at du er kommet hjem).

Amerikanske skatteskjemaer

Alle Fulbright-stipendiater sende inn skatteskjemaer til Internal Revenue Service (IRS) selv om du ikke skal skatte av stipendet til USA. Dette får du mer informasjon om under oppholdet, fra IIE. Til disse skjemaene behøver du enten et Social Security Number (SSN) eller et Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Du burde søke om dette før du forlater USA.