Skatt

Norges skatteavtale med USA

Alle stipender, herunder Fulbright-stipend, lønn fra eventuell arbeidsgiver, samt eventuelle andre inntekter fra utenforstående er i utgangspunktet skattepliktig inntekt (skatteloven § 5-1).

Forutsatt at stipender og inntekt i utgangspunktet er skattepliktig, åpner skatteavtalen mellom Norge og USA for viktige unntak, spesielt for forskere fra Norge på forskningsopphold til USA.

Skatteavtalen skiller mellom to hovedgrupper eller kategorier av de som reiser til USA; lærere/ forskere på den ene side og studenter/trainees på den annen side.

Lærere forskere – Skatteavtalens artikkel 15. For lærere og forskere som kommer inn under denne bestemmelsen, vil alle stipender og inntekter, også eventuell lønn, være helt fritatt for skatt både i USA og Norge.  Andre inntekter, så som renteinntekter av bankinnskudd eller andre kapitalinntekter er fremdeles skattepliktig til Norge.

For å omfattes av bestemmelsen må man hovedsakelig utføre forskning eller forestå undervisning i USA (f eks som del av en doktorgrad i Norge). Det kreves videre at man har mottatt en offisiell invitasjon fra vedkommende lære- eller forskningsinstitusjon i USA. I utgangspunktet faller derfor studier til f.eks. en mastergrad utenfor.

 ”Selvstendige studenter”/trainees – Skatteavtalens artikkel 16 nr 1. Skatteavtalen artikkel 16 nr 1 gjelder for såkalte selvstendige studenter, dvs studenter som i) ikke er ansatt hos noen den tiden de studerer og ii) ikke studerer i USA i henhold til avtale med tidligere eller fremtidig arbeidsgiver. Det innrømmes da full skattefrihet for:

– Gaver og stipender fra utlandet, dvs USA, i forbindelse med oppholdet;

– Stipender fra norske kilder dersom man er i USA for å “studere … som innehaver av et stipend … som er bevilget av regjeringen, … veldedig, vitenskapelig, … eller pedagogisk organisasjon”. Fulbrightstipendet vil være et slikt stipend og er følgelig skattefritt etter denne bestemmelsen.

Eventuelle arbeidsinntekter og kapitalinntekter berøres ikke av denne skatteavtalebestemmelsen. Slike inntekter er i utgangspunktet skattepliktige.

Skattekort

For å oppnå skattefritak, må hver enkelt forsker kreve skattefritak etter skatteavtalen. Avtalen gir deg mulighet til å søke skattekort der kun trygdeavgiften er inkludert. Husk at toppskatt fortsatt blir beregnet og at hele skatteåret vil bli vurdert dersom du er borte bare deler av kalenderåret.

Du søker om en foreløpig forhåndsgodkjenning av fritak for/endring av skattetrekk hos Skatteetaten før avreise. Ta kontakt med Skatteetaten for mer informasjon. Man benytter det vanlige kontaktskjemaet for å søke om endring av skattetrekk. Du må legge ved invitasjonsbrevet fra vertsinstitusjonen i USA. Merk at dette er en forhåndsgodkjenning. Endelig skattefritak ber du om i skattemeldingen ved å benytte skjema RF-1150 (elektronisk skjema).

Husk også å ta kontakt med arbeidsgiver og spør om de behøver noe fra deg for å bekrefte at du skal oppholde deg i USA. De må sende inn korrekt lønns- og trekkoppgave som reflekterer utenlandsopphold, til Skatteetaten.

For eksempel på brev til Skattetetaten, se Fulbright alumni Rachel Tiller sin blogg om akkurat dette.

Amerikanske skatteskjemaer

Du skal ikke skattelegges av amerikanske myndigheter men du må likevel fylle inn et par skjemaer til Internal Revenue Service (IRS) fordi du er i USA på et J1 visum. Du får mer informasjon om dette underveis i oppholdet, fra IIE.

%d bloggers like this: